اعضاء هیات مدیره

 رضا سیدی زاده اصل

  رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری باهنر

نماینده شرکت مس شهید باهنر

 

         


سید محمود حسینی پور

 مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری باهنر

نماینده شرکت سرمایه گزاری صبا تامین 

 


        


علیرضا سارنج

عضو  هیات مدیره شرکت کارگزاری باهنر

نماینده شرکت سرمایه گذاری صدر تامین

 

          
 

           

محمد جواد سلطانیان

عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری باهنر

نماینده شرکت بیمه تامین آینده

 

 مهدی صالحی راد

عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری باهنر

نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون شمال