مدیران

 

فرزین ابولعلایی 

مدیر عملیات بازار

 

 

  محمد تقی اسدی

مدیر مالی و اداری

 


آریا عباس نژادی

مدیر حسابرس داخلی