مدیران


       
   
 

مدیریت عملیات بازار 

   

  محمد تقی اسدی

مدیر امور مالی و اداری

 


 

 

محسن امینی

مدیر برنامه ریزی و بازاریابی کاظم قدیری

مدیر حسابرسی داخلی

کاظم قدیری

مدیر حسابرسی داخل